Αστικό Δίκαιο

 • Έλεγχος τίτλων
 • Εγγραφή εμπράγματων εξασφαλίσεων (υποθήκες – προσημειώσεις)
 • Μισθώσεις
 • Μισθωτικές αγωγές
 • Διαταγές απόδοσης μισθίου
 • Ανακοπές και αναστολές
 • Εμπορικές μισθώσεις
 • Καταγγελία μισθώσεων
 • Προστασία κυριότητας
 • Προστασία νομής
 • Αγοραπωλησία ακινήτων
 • Διανομή ακινήτων
 • Έκδοση διαζυγίου
 • Επιμέλεια τέκνων
 • Επικοινωνία με τέκνα
 • Διατροφή
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Αστικές συμβάσεις
 • Σύνταξη και εκδίκαση αγωγών
 • Σύνταξη και εκδίκαση εφέσεων
 • Σύνταξη και εκδίκαση αιτήσεων αναίρεσης
 • Εκούσιοι και αναγκαστικοί πλειστηριασμοί
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2103640126