Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο

 • Διαπραγμάτευση
 • Εμπορικές συμβάσεις
 • Διεθνείς συμβάσεις
 • Είσπραξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
 • Διαταγές πληρωμής
 • Ανακοπές και αναστολές
 • Κατασχέσεις,
 • Πλειστηριασμοί
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
 • Διάσπαση κλάδου
 • Κοινοπραξίες
 • Διενέργεια νομικού ελέγχου εταιρειών (due diligence)
 • Σύσταση εταιρειών
 • Εταιρικό δίκαιο
 • Ενδοεταιρικές διαφορές
 • Λύση και εκκαθάριση εταιρειών
 • Διαφορές μετά τη λύση εταιρείας
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
 • Μεσολάβηση και Διαιτησία
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2103640126