Φορολογικό Δίκαιο

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Φορολογικό Δίκαιο

Η Εταιρεία, παρακολουθώντας τις διαρκείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες και των διατάξεων που ρυθμίζουν τις φορολογικές υποχρεώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων και διαθέτοντας έμπειρα στελέχη με βαθιά γνώση του αντικειμένου, δύναται να παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και και σε δικαστηριακό επίπεδο, σε ζητήματα επιβολής φόρων, τελών, προστίμων και επιβαρύνσεων από το κράτος και αντίστοιχου ελέγχου των πράξεων αυτών της φορολογικής Διοίκησης.

Αναλαμβάνει, έτσι, όχι μόνον την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και τη δικαστική εκπροσώπηση των φορολογούμενων ενώπιον πάσης φορολογικής αρχής και παντός αρμοδίου διοικητικού ή άλλου δικαστηρίου δια της λήψης των ενδεικνυόμενων κάθε φορά δικαστικών μέτρων, όπως ενδεικτικά την άσκηση ενστάσεων, ενδικοφανών προσφυγών, προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης κατά πράξεων επιβολής φόρων, προστίμων κ.τ.λ., την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων με στόχο την αναστολή εκτέλεσης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που επιβάλλει η Διοίκηση εις βάρος της περιουσίας του οφειλέτη (όπως για παράδειγμα δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας) κ.α.

Η Εταιρεία δύναται με το δίκτυο συνεργατών που έχει σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει υψηλού επιπέδου αρωγή και υπηρεσίες για τον ορθό επιχειρηματικό και φορολογικό σχεδιασμό κάθε επιχείρησης, εξατομικευμένου στις ιδιαιτερότητες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.