Τραπεζικό Δίκαιο

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τραπεζικό Δίκαιο

Η Εταιρεία ασχολείται δια εξειδικευμένων συνεργατών της με ζητήματα τραπεζικού δικαίου. Έχοντας βαθιά γνώση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας, όχι μόνον από θεωρητική αλλά και από πρακτική άποψη, είναι σε θέση να παρέχει στους εντολείς της συμβουλευτικές και δικηγορικές υπηρεσίες σε θέματα τραπεζικών συμβάσεων (όπως leasing, factoring, υπογραφή πάσης φύσεως δανειακών συμβάσεων και ανανεώσεων ή τροποποιήσεων αυτών κ.α.), σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας (προετοιμασία φακέλου για αίτημα χρηματοδότησης, διαπραγμάτευση χρηματοδότησης, σύναψη συμβάσεων, αναδιάρθρωση συμβάσεων, διαπραγμάτευση τροποποίησης όρων κλπ)

Η Εταιρεία έχει εκτεταμένη εμπειρία σε υποθέσεις διαπραγμάτευσης και ρύθμισης οφειλών ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων) με τράπεζες, έχοντας χειριστεί πληθος σχετικών υποθέσεων για λογαριασμό οφειλετών. Έχει πολύχρονη εμπειρία και δύναται να παράσχει υπηρεσίες ανταποκρινόμενες πλήρως στο προφίλ, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα εξατομικευμένα δεδομένα του πελάτη, ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Επίσης αναλαμβάνει τη δικαστηριακή εκπροσώπηση σε πάσης φύσεως υποθέσεις σχετικές με το τραπεζικό δίκαιο όπως για παράδειγμα σε πάσης φύσεως αντιδικίες οφειλετών κατά τραπεζικών και χρηματοοικονομικών εταιρειών, οφειλετών σε περιπτώσεις διαταγών Πληρωμής ή και άλλων διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης που επιχειρούνται από τραπεζικά ιδρύματα σε βάρος της ατομικής ή εταιρικής περιουσίας.

Τραπεζικής φύσεως ζητήματα μπορούν να αντιμετωπίζονται κάθε φορά εντός των πλαισίων του ευρύτερου σχεδιασμού και στόχευσης κάθε συγκεριμένου πελάτη με τη βέλτιστη προσαμοστικότητα στα δεδομένα κάθε περίπτωσης (π.χ. χειρισμός υποθέσεων στα πλαίσια εξυγίανσης επιχειρήσεων, στα πλαίσια εξαγοράς επιχειρήσεων, στα πλαίσια υπερχρεωμένων νοικοκυριών, στα πλαίσια της νομολογίας για το ελβετικό φράγκο κλπ).

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.