Πράσινη Επιχειρηματικότητα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Ανακύκλωση Κυκλική Οικονομία

Σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας ανησυχίας για την κλιματική αλλαγή και την εξάντληση των φυσικών πόρων η πράσινη επιχειρηματικότητα, δεν είναι απλώς μία σύγχρονη τάση που επικρατεί στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια πολιτική. Αποτελεί μια σύγχρονη μορφή οικονομικής δραστηριότητας, που προωθεί μεν την ανάγκη των επιχειρήσεων για κερδοφορία και ανάπτυξη, ταυτόχρονα δέ αναδεικνύει και προβάλλει την περιβαλλοντική διάσταση του επιχειρείν, αντιμετωπίζοντάς την όχι σαν εμπόδιο αλλά σαν ευκαιρία ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, συντελείται παγκοσμίως μία εκτεταμένη και ουσιαστική προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος από πληθώρα επιχειρήσεων, οι οποίες υιοθετούν ολοένα και περισσότερο πράσινες τεχνολογίες και πρακτικές. Η πράσινη επιχειρηματικότητα, ως ένας ένας από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής, εδραιώνεται σταδιακά και στην Ελλάδα, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και ενίσχυσης από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά προγράμματα. Συγχρόνως προωθείται από την Πολιτεία η Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, που συνάδει με την ευρωπαϊκή στρατηγική και που προτρέπει την άμεση υιοθέτηση πολιτικών προώθησης της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, δηλ. της μετάβασης στο νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που θα προβάλει την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, θα περιορίζει τα απόβλητα, αλλά και θα μειώνει την ανάγκη για νέους πόρους που πρέπει να αντληθούν με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Οι πράσινες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων κατέχουν σημαντικό μερίδιο του πελατολογίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η Εταιρεία διαθέτει ευρύ πελατολόγιο φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στο χώρο της ανακύκλωσης υλικών, της διαχείρισης και της εμπορίας πάσης φύσεως ανακυκλώσιμων υλικών και αποβλήτων (όπως Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, Μονάδες Διαχείρισης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων κ.α.), καθώς και στο χώρο της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, σταθμούς συμπαραγωγής ενέργειας κλπ). Έχει παρακολουθήσει στενά και αφομοιώσει πλήρως, στα πλαίσια παροχής συμβουλευτικών και άλλων νομικών υπηρεσιών, τις επιμέρους πτυχές της ίδρυσης και της λειτουργίας πράσινων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, έχει χειριστεί πληθώρα συμβάσεων με αντικείμενο τη διαχείριση και την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών και αποβλήτων, έχει ασχοληθεί με τη διενέργεια δημόσιων και ιδιωτικών διαγωνισμών για την ανάληψη και την εκτέλεση από πελάτες της έργων σχετικών με τη συλλογή, διαλογή και διάθεση αποβλήτων και τη διαχείριση περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων κ.α.

Μέσα από την πολυετή της ενασχόληση με τις πράσινες επιχειρήσεις, η Εταιρεία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση της νομοθεσίας και των εν γένει διαδικασιών ίδρυσης, αδειοδότησης, ανάπτυξης, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας επιχειρήσεων σε όλους του κλάδους της πράσινης επιχειρηματικότητας και σε όλα τα στάδια των έργων (μίσθωση, ανάπτυξη, λήψη διοικητικών αδειών, σύμβαση κατασκευής, συμβάσεις χρηματοδότησης ενεργειακών project, συμβάσεις προμήθειας υλικών, υπεργολαβικές συμβάσεις, συμβάσεις BOS, συμβάσεις διάθεσης της ενέργειας είτε με PPA είτε με ΦΟΣΕ είτε με τον ΔΕΔΔΗΕ, συμβάσεις συντήρησης κλπ).

Επί πολλά έτη συμβουλεύει και εκπροσωπεί νομικά μεγάλες εταιρείες του χώρου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και στη Μέση Ανατολή και συμβάλλονται είτε με το Ελληνικό (ή αλλοδαπό) Δημόσιο και δη με ΟΤΑ και τις επιχειρήσεις τους (ενδεικτικά Περιφέρειες, Δήμους, ΕΔΣΝΑ, ΦΟΔΣΑ κ.α.), είτε με αρμόδιους ιδιωτικούς φορείς, όπως π.χ. η ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης), με αντικείμενο τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και των αστικών αποβλήτων.

Η Εταιρεία έχει εμπειρία και στην προετοιμασία της συμμετοχής εταιρειών σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, τόσο στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, όσο και της κατασκευής και συντήρησης ενεργειακών έργων, είναι δε σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου συμβουλές και στα πλαίσια διοργάνωσης σχετικών διαγωνισμών για λογαριασμό πελατών της.

Οι συνεργάτες της, με ουσιαστική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ως προς τη δράση και λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων, παρέχουν ολοκληρωμένες δικηγορικές υπηρεσίες σε ιδιώτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της πράσινης επιχειρηματικότητας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανακύκλωσης και να επενδύσουν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις κυκλικής οικονομίας. Ενδεικτικά, η Εταιρεία αναλαμβάνει την ίδρυση εταιρειών με σκοπό την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ανακύκλωση και την εναλλακτική διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών, απορριμμάτων και εν γένει αποβλήτων ως και το νομικό έλεγχο και τις ενέργειες εξαγοράς τέτοιων εταιρειών, τη διαδικασία αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ενέργειας, τη νομική εκπροσώπηση στην υπογραφή συμβάσεων κατασκευής φωτοβολταϊκών, αιολικών και υδροηλεκτρικών σταθμών ή σταθμών ΣΗΘΥΑ καθώς και συμβάσεων για τη διαχείριση και ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και αποβλήτων κ.α.

Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις τάσεις και τις εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των απορριμάτων, της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στον τομέα της εμπορίας ενέργειας (B to B συμβάσεις πώλησης ενέργειας, χρηματιστήριο ενέργειας, συμβάσεις με ΦΟΣΕ κλπ), προκειμένου να εξασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.