Πτωχευτικό Δίκαιο

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πτωχευτικό Δίκαιο - Δίκαιο Εξυγίανσης

Το Πτωχευτικό και ιδίως το Δίκαιο Εξυγίανσης έχει αναδειχθεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κρίσης και των δυσμενών συνεπειών της στη ρευστότητα των εμπορικών επιχειρήσεων, σε ένα από τα πιο επίκαιρα και σοβαρά ζητήματα στο χώρο του δικαίου των επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Η Εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία ασχολούνται επιτυχώς με το χειρισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τους επιμέρους αυτούς κλάδους του Εμπορικού Δικαίου. Έχει αναλάβει την οργάνωση, το συντονισμό και τη διεκπεραίωση ποικίλων υποθέσων Πτωχευτικού Δικαίου (διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, παρακολούθηση εργασιών πτώχευσης, διάρρηξη καταδολιευτικών πράξεων οφειλέτη, άμυνα οφειλέτη, υπαγωγή στη διαδικασία άρθρου 99 επ. ΠτΚ κ.α.) και διαθέτει γνώση και εμπειρία στο χειρισμό των θεμάτων που συνδέονται τόσο με την πτωχευτική διαδικασία όσο και τη διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων του πτωχευτικού κώδικα, με γνώμονα τη διευκόλυνση της διάσωσης των βιώσιμων επιχειρήσεων.

Ενόψει του ότι η αναδιοργάνωση και η ανόρθωση της βιώσιμης επιχείρησης, μέσω του εκάστοτε ισχύοντος μηχανισμού της εξυγίανσης, προϋποθέτει κατά κύριο λόγο κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ οφειλέτη και πιστωτή/ών, η Εταιρεία εξασφαλίζει δια κατάλληλων χειρισμών ισχυρό αίσθημα αξιοπιστίας και σεβασμού σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, πράγμα που συμβάλλει στην ανάπτυξη των αναγκαίων ως άνω προϋποθέσεων για την υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.